Our Services

Play Video
Economy package

VDO ความยาว 3-5 นาที ไม่มีผู้บรรยาย

 • vdo presentation ขนาดสั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที ไม่มีเสียงบรรยาย เน้นการนำเสนอจุดเด่นๆที่สำคัญของบริษัท เหมาะสำหรับการใช้ออกงาน roadshow ,ใช้โปรโมทหน้า Web เป็นต้น
 • ใน package ประกอบด้วย
 • ถ่ายทำด้วย DSLR system เวลา 1 คิว (ถ่ายเพิ่มเติมคิวละ 15,000 บาท )
 • อุปกรณ์ Drone ถ่ายภาพมุมสูง
 • อุปกรณ์ Gimbal อุปกรณ์มอเตอร์ 3 แกนหมุนอิสระ เพื่อมุมกล้องที่น่าสนใจ
 • การจัดทำ computer graphic เบื้องต้น
 • ระยะเวลาการจัดทำ ประมาณ 15 วัน
 • ต้องการเสียงบรรยายเพิ่มภาษาละ 15,000 บาท
Play Video
Standart Package

VDO ความยาว 5 - 8 นาที เสียงบรรยาย 1 ภาษา

 • vdo presentation ความยาว 5-10 นาที เสียงบรรยาย 1 ภาษา เน้นการนำเสนอข้อมูลต่างๆของบริษัทอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับการใช้นำเสนออย่างเต็มรูปแบบ 
 • ใน package ประกอบด้วย
 • ถ่ายทำด้วย DSLR system เวลา 1 คิว (ถ่ายเพิ่มเติมคิวละ 15,000 บาท )
 • อุปกรณ์ Drone ถ่ายภาพมุมสูง
 • อุปกรณ์ Gimbal อุปกรณ์มอเตอร์ 3 แกนหมุนอิสระ เพื่อมุมกล้องที่น่าสนใจ
 • การจัดทำ computer graphic เบื้องต้น
 • ผู้บรรยาย 1 ภาษา
 • ระยะเวลาการจัดทำ ประมาณ 15 วัน
Play Video
VDO content package)

vdo clip ประเภทต่างๆ

 • vdo ความยาว 3-5 นาที ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
 • ใน package ประกอบด้วย
 • ถ่ายทำด้วย DSLR system เวลา 1 คิว (ถ่ายเพิ่มเติมคิวละ 15,000 บาท )
 • อุปกรณ์ Drone เพื่อถ่ายภาพมุมสูง
 • อุปกรณ์ Gimbal อุปกรณ์มอเตอร์ 3 แกนหมุนอิสระ เพื่อมุมกล้องที่น่าสนใจ
 • การจัดทำ computer graphic เบื้องต้น
 • ระยะเวลาการจัดทำ ประมาณ 15 วัน

It's Time to Start Your Promotion.